PRINCE slutrapport publiceras

Author: Caspar Trimmer och Kim Lowe

Overview

Read in English.

Idag publiceras den slutgiltiga rapporten för projektet PRINCE som genomförts av Naturvårdsverket. Rapporten Miljöpåverkan från svensk konsumtion – nya indikatorer för uppföljning presenterar med nya indikatorer om miljöpåverkan från privat och offentlig konsumtion samt investeringar i såväl Sverige som i de länder där produkterna tillverkas.

− Vi kan se att miljöpåverkan från konsumtion är relativt stor per capita och en stor del sker utanför Sveriges gränser, säger Viveka Palm, projektledare för PRINCE.

De nya resultaten visar att runt två tredjedelar av växthusgasutsläppen och PM2.5-utsläppen till följd av svensk konsumtion inträffade i andra länder 2014. Förutom i Sverige sker utsläppen i stora länder såsom Kina, Ryssland, Tyskland och USA men också i många andra länder som Sverige importerar ifrån.

PRINCE datamodellen använder statistik från Statistiska Centralbyrån (SCB) om ekonomisk aktivitet och miljöpåverkan i Sverige. Genom att modellera importens miljöpåverkan med den internationella modellen EXIOBASE som kopplar samman miljödata med de ekonomiska aktiviteterna i produktionskedjan är det möjligt att beräkna miljöpåverkan utanför Sveriges gränser.

Projektet bekräftar tidigare studier att konsumtion av mat, transporter och investeringar i bygg- och anläggningsverksamhet är framträdande källor till nästan alla utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar och att användningen av fossila bränslen är en huvudfaktor som förklarar mycket av konsumtionens miljöpåverkan.

En mycket stor del, 75 till 95 procent av matens användning av bekämpningsmedel och veterinärantibiotika, uppstår utomlands på grund av den importerade maten. Den största andelen uppstår i Europa, men för kemiska insektsmedel är användningen i Sydamerika mycket viktig, säger Christel Cederberg, bitr. professor vid Chalmers och forskare inom PRINCE.

I rapporten ägnas även ett kapitel åt att sammanställa indikatorer för farliga kemiska produkter.

− Vi har i det här projektet utvecklat breda indikatorer som inte kartlägger enstaka kemikalier, utan ger en bild av den samlade användningen av farliga kemiska produkter. En stor del av kemikalieanvändningen och utsläppen sker utanför Sverige, i EU och resten av världen. Vi måste därför hitta nya verktyg att jobba med för en hållbar konsumtion och produktion, säger Göran Finnveden, professor på KTH och forskare inom PRINCE.

− Forskningsresultaten är ett viktigt underlag för uppföljningen av de nationella miljömålen, särskilt generationsmålet. Naturvårdsverket kommer nu att arbeta vidare med resultaten. Målet är att ta fram verktyg som Sveriges myndigheter kan använda för att kunna följa miljöbelastningen som den svenska konsumtionen orsakar, avslutar Anita Lundström på Naturvårdsverkets Hållbarhetsenhet.

Rapporten presenterar en översikt av arbetet som gjorts inom PRINCE. Du kan hitta mer information och resultat samt fallstudier från PRINCE här (på Engelska). En specialutgåva av tidsskriften The Journal of Cleaner Production presenterar även resultat från PRINCE senare i år. Tidsserier från PRINCE-modellen kan nerladdas här.

Rapporten innehåller en sammanfattning på engelska.