Miljöpåverkan från svensk konsumtion: Nya indikatorer för uppföljning /
Environmental Impacts from Swedish Consumption: New Indicators for Follow-up

Steinbach, N., Palm, V., Cederberg, C., Finnveden, G., Persson, L., Persson, M., Berglund, M., Björk, I., Faure, E. och Trimmer, C. (2018). Miljöpåverkan från svensk konsumtion: Nya indikatorer för uppföljning. Slutrapport för forskningsprojektet PRINCE. Rapport 6842. Naturvårdsverket, Stockholm. ISBN: 978-91-620-6842-4

Denna rapport sammanfattar resultaten från projektet PRINCE, som har ämnat utveckla innovativa indikatorer för svensk konsumtions miljöpåverkan.

To a description in English.

Rapporten fokuserar på utveckling av en innovativ hybridmodell som lätt kan användas och uppdateras för regelbunden uppföljning av svenska miljöpolitiska mål – i synnerhet Generationsmålet, som menar att miljöförbättringar i Sverige inte borde genomföras med miljö- och hälsoproblem utomlands som följd.

Modellen sammankopplar Sveriges miljömässiga och ekonomiska rapporteringar med Exiobase 3, en multiregional input-output-modell. Detta för att kunna representera både nationella och internationella försörjningskedjor och beräkna utsläpp och naturresursanvändningen som uppstår i olika delar av världen som ett resultat av svensk konsumtion.

Rapporten fokuserar också på studier inom PRINCE beträffande indikatorer för de sammanräknade effekterna av farliga kemiska produkter; de huvudsakliga länderna och produktgrupperna för Sveriges konsumtionspåverkan; samt angående nya indikatorer för effekter av livsmedelsproduktionen.

Vissa kortare delar av rapporten introducerar också en rad mindre studier inom projektet som handlar om att utveckla nya eller förbättrade indikatorer för en rad miljöbelastningar. Rapporten innehåller en sammanfattning på engelska.


Ladda ner rapporten>/a>

Environmental Impacts from Swedish Consumption: New Indicators for Follow-up

Steinbach, N., Palm, V., Cederberg, C., Finnveden, G., Persson, L., Persson, M., Berglund, M., Björk, I., Faure, E. and Trimmer, C. (2018). Miljöpåverkan från svensk konsumtion: Nya indikatorer för uppföljning [Environmental Impacts from Swedish Consumption: New Indicators for Follow-up]. Final report of the research project PRINCE. EPA report no. 6842. Naturvårdsverket, Stockholm. (Swedish language with English executive summary). ISBN: 978-91-620-6842-4

This report summarizes the findings of the PRINCE project, which sought to develop state-of-the-art indicators of the environmental impacts of Swedish consumption.

The report focuses on development of an innovative hybrid model that could be easily used and updated for regular follow-up of Swedish environmental policy objectives – particularly the Generational Goal, which states that environmental improvements within Sweden should not come at the cost of environmental and health problems abroad.

The model connects Sweden’s own environmental and economic accounts to Exiobase 3, a multi-regional input-output model, in order to represent both domestic and international supply chains and calculate the emissions and natural resource use occurring in different parts of the world as a result of Swedish consumption.

The report also focuses on studies within PRINCE on first-of-kind indicators for the aggregate impacts of hazardous chemical products, on the “hotspot” countries and product groups in Sweden’s consumption impacts, and on new indicators for the impacts of food production.

Short texts also introduce a range of other smaller studies within the project, on developing new or improved indicators for a range of environmental pressures. The report includes a summary in English.

 

Download the reportBack to publications